AS 170 СИЛАЖ

FAO 600

ОПИС НА ХИБРИДОТ

  • AS 170 СИЛАЖ припаѓа на истиот тип на лиснати силажни хибриди на пченка како и AS 160 СИЛАЖ.
  • AS 170 СИЛАЖ цвета малку порано во однос на AS 160 СИЛАЖ, а тоа на производителите ќе им овозможи да го продолжат оптималното време за подготовка на силажа со сеење на двата хибриди. Врз основа на повеќегодишното искуство, производителите многу добро знаат што значи дури и еден ден предност при подготовката на силажа.

ПРЕПОРАКА

  • Густината на сеење е од 65.000 дo 70.000 растенија/ha (20-22 cm во ред). Густината на сеење задолжително да се прилагоди на условите за производство.
  • Избегнувајте сеење на песокливи почви без наводнување.
  • Tретирајте го како НАЈВАЖНА КУЛТУРА на Вашата фарма.

ПРЕПОРАЧАН СКЛОП

Препорачаната густина за одгледување во полоши услови е од 61.000 дo 64.000 растенија/ha, во оптимални услови од 65.000 дo 68.000 растенија/ha, a во услови на наводнување од 69.000 дo 72.000 растенија/ha.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com