AS 180 СИЛАЖ

FAO 700

ОПИС НА ХИБРИДОТ

  • Исклучително високо растение, со голем број на листови, често и до 12 листа над клипот.
  • Листовите на клипот се збиени, и многу бавно отпушта влага од зрното и го продолжува оптималното време за подготовка на силажа.
  • Крупен клип со многу крупно зрно, со мек ендосперм, кое лесно се вари од страна на животните.
  • За големите приноси на силажа применете интензивна агротехника.
  • Особено добри резултати дава при наводнувањето.
  • Највисок и најдоцен хибрид од групата хибриди за силажа.

ПРЕПОРАКA

  • За производство на биогас.
  • Tретирајте го како НАЈВАЖНА КУЛТУРА на Вашата фарма.

ПРЕПОРАЧАН СКЛОП

Препорачаната густина за одгледување во полоши услови е од 61.000 дo 64.000 растенија/ha, во оптимални услови од 65.000 дo 68.000 растенија/ha, a во услови на наводнување од 69.000 дo 72.000 растенија/ha.

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

Е-mail: office@agrosava.com