AS 702

FAO 660

PËRSHKRIMI I HIBRIDIT

  • Hibrid i gjeneratës së fundit. Nuk ka kurorëzim dhe derdhje kokrrash gjatë vjeljes me vjelës dhe manipulimeve në çardaqe.
  • Hibridi karakterizohet me kërcell të ulët, të fortë me rrënjë shumë të forta dhe zhvilluara, andaj nuk lakim dhe thyerje kërcelli. Rezistenca natyrore ndaj turjelës së misrit është shumë e mirë, gjithashtu ndaj sëmundjes së kallinjëve, kokrrave në fushë dhe depove.
  • Kallinji është shumë i pozicionuar më ulët në bimë, me 18-20 rreshta me kokrra të këndshme. Kokrrat janë të ngulitura fortë në koçan, ashtu që nuk ka humbje të vjeljes me makineri. Lëvorja e kallinjëve është e lëshuar gjatë kohës së vjeljes, ashtu që vjelet lehtë dhe pastër me vjelës.

REKOMANDIMI

  • Hibridin e rekomandojmë për kultivim në të gjitha kushtet agrotekologjike.
  • Të mbillet më rrallë në rajone të thata dhe toka me rërë, në distancë prej 25 deri në 27 cm larg, duke aplikuar agroteknikë të mirë.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 61.000 deri në 64.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 65.000 deri në 68.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 69.000 deri në 72.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com